I Try

I Try (Blisko daleko), videoinstallation_2021